NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnatelj Dubrovačke private gimnazije, Sustjepanska 4, Dubrovnik, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: nastavnik povijesti

na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)- 1 izvršitelj

Uvjeti:

a) VSS, profesor povijesti uz potvrdu o poznavanju engleskog jezika na razini C1

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

– presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

– presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

– presliku rodnog lista,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom 14. rujna 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Dubrovačka privatna gimnazija, Sustjepanska 4, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za natječaj – nastavnik povijest“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nastava se odvije po dvojezičnom program: hrvatski I engleski jezik

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

.

Ravnatelj Dubrovačke privatne gimnazije:

mr. sc. Tomislav Franušić

Comments are closed.